സ്ത്രീ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തിയ…

Listen now (10 min) | അമിതമായി അധികനേരം ജോലി ചെയ്യിക്കുക, ഓവര്‍ ടൈം സാലറി കൊടുക്കാതിരിക്കുക, അനാവശ്യമായി കയര്‍ത്ത് സംസാരിക്കുക, അസഭ്യം പറയുക തുടങ്ങി സ്ത്രീകള്‍ തൊഴിലിടങ്ങളില്‍ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നിരവധിയാണ്

Listen →