ആരെ കാണിക്കാനാ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ ചായം…

Listen now (10 min) | മെയ്ക്കപ്പ് ധരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യം ആണ് ഇത് - ആരെ കാണിക്കാനാണീ ചായം തേപ്പ്?

Listen →