തൊഴില്‍ നിയമങ്ങള്‍ തോല്‍ക്കും തൊഴിലിടങ്ങള്…

Listen now (9 min) | തൊഴിലിടങ്ങളില്‍ ശാരീരികമായും മാനസികമായും പീഡനങ്ങള്‍ സ്ത്രീകള്‍ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ലഭിക്കുന്ന വേതനത്തില്‍ തുടങ്ങി വേര്‍ത്തിരിവ് പ്രകടമാണ്

Listen →