സവർണ്ണ രാജാക്കന്മാരുടെ പേടിസ്വപ്നം, കേരള…

Listen now (10 min) | ജയിച്ചവരുടേയും പോരാട്ടവീര്യം മുറ്റിനിന്ന പുരുഷകേസരികളുടെയും നാമങ്ങൾ ചരിത്രം സ്വർണ്ണ ലിപികളാൽ ആലേഖനം ചെയ്തപ്പോൾ ഈ പെൺപോരാളി ആരോരുമറിയാതെ മറവിയുടെ പടവുകൾ കയറി

Listen →