അഞ്ഞൂറ് രൂപ നിക്ഷേപത്തിൽ നിശ്ചയധാർഢ്യം കൊണ്ട്…

Listen now (10 min) | ശ്രീലക്ഷ്മിയും 'കലവറ' യും വളർന്ന് വന്നത് നിശ്ചയദാർഢ്യവും ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങളും കൊണ്ടാണ്. അത് തന്നെയാണ് വരുകാല സ്ത്രീ സംരംഭകരോടും പറയാനുള്ളത്

Listen →