മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യം കെട്ട അഞ്ച്…

Listen now (9 min) | കഥാപാത്ര സൃഷ്ടിയിലെ കടുത്ത സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയാണ് സല്ലാപം എന്ന സിനിമയിലെ രാധ എന്ന കഥാപാത്രം മുതൽ ചന്ദ്രോത്സവത്തിലെ ഇന്ദുലേഖവരെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിഴലിക്കുന്നത്. അനിവാര്യമായ ഒരു സ്ത്രീപക്ഷ വായന

Listen →