ജീവൻ എടുത്ത്, രക്തം വീഴ്ത്തി, തഴച്ച് വളരുന്ന…

Listen now (8 min) | ആരാണ് പ്രണയത്തിന്റെയും വിവാഹത്തിന്റെയും അതോറിറ്റി? രണ്ട് പേര് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അതിന് ആരുടെ അംഗീകാരം ആണ് വേണ്ടത്?

Listen →