ഗാന്ധിജി പോലും ഭയന്ന പടവാൾ നാവുള്ള പ്രാസംഗിക…

Listen now (8 min) | കേരളത്തിന്റെ സ്ത്രീ വിമോചന, സ്വാതന്ത്ര്യ, നവോത്ഥാന ചരിത്രങ്ങളിലെ ശക്തയായ പോരാളി ആനി മസ്‌കരീന്റെ പേര് സ്‌കൂൾ സിലബസിലെ ചരിത്ര പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും എടുത്ത് മാറ്റപ്പെട്ടു. എന്ത്കൊണ്ട് ?

Listen →