വിവാഹമോചിത എന്നത് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള…

Listen now (7 min) | വിവാഹമോചിതയായ ഒരുവൾ വിവാഹത്തിനൊരുങ്ങുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ആദ്യ ഉപദേശം വിഭാര്യനായ ഒരുവനെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതായിരിക്കും സാന്ദ്ര എഴുതുന്നു....

Listen →