18 ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ അടിത്തറ പാകിയ…

Listen now (8 min) | 18 ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യ കാലത്ത് സ്ത്രീപക്ഷ എഴുത്തുകൾ ആദ്യമായി ഉയർന്ന് വന്നത് സ്വീഡനിൽ നിന്നായിരുന്നു

Listen →