ഉത്കണ്ഠ, നിരാശ, ഒപ്പം അതിജീവനത്തിന്റെ പുത്തൻ…

Listen now (7 min) | സർവേകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മഹാമാരി പടർന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ ഗാർഹിക പീഡനങ്ങളും ഇന്റിമേറ്റ് പാർട്ട്ണർ വയലൻസും ക്രമാതീതം ആയി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്

Listen →